PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA INTERNETOVÝCH STRÁNOK A INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Autorské práva

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.burger-king.sk je spoločnosťAmRest SK s.r.o., so sídlom Pajšúnska 3, 851 02 Bratislava , Slovenská republika, IČO: 51676524, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 127800/B (ďalej len „spoločnosť“).

Spoločnosti patria všetky autorské práva na všetok obsah, ktorý umiestňuje na stránkach www.burger-king.sk (ďalej len „stránky“).

Práva a povinnosti spoločnosti a používateľov pri používaní týchto stránok sú upravené predmetnými pravidlami používania internetových stránok (ďalej len „pravidlá“). Pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len „používatelia“). Pravidlá môžu byť kedykoľvek aktualizované. Dátum aktualizácie pravidiel bude vyznačený na ich poslednej strane.

 

Prepojenia na iné stránky

Na stránkach sú uvedené prepojenia na internetové stránky, nad ktorými spoločnosť nemá kontrolu. Pokiaľ používateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s pravidlami jej používania a príslušnými bezpečnostnými štandardmi. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za prejavy a postupy prevádzkovateľa takýchto stránok.

 

Správanie sa používateľov

Používateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní týchto stránok bude riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bude vždy konať v súlade s dobrými mravmi a s predmetnými pravidlami a žiadnym spôsobom nepoškodí dobré meno a práva spoločnosti ani používateľov.

 

Zodpovednosť

Prípadné riziká vyplývajúce pre používateľa z používania týchto stránok sú plne na používateľovi a spoločnosť za ne nenesie zodpovednosť. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s využívaním stránok, sa budú riešiť miestne a vecne príslušným súdom spoločnosti v Slovenskej republike.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Dodržiavanie právnych predpisov o ochrane osobných údajov

Spoločnosť pri svojej činnosti spracúva určité osobné údaje svojich zákazníkov, používateľov a zamestnancov. V súvislosti so spracúvaním týchto osobných údajov preberá postavenie tzv. prevádzkovateľa osobných údajov.

Spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov postupuje striktne v súlade s právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“).

 

Spracúvané osobné údaje, účely spracúvania

 

Zákazníci

Spoločnosť pri príprave a predaji pokrmov vo svojich reštauráciách bežne nespracúva osobné údaje zákazníkov. V prípade, keď si zákazník u spoločnosti objedná dodávku jedla na určenú adresu, dochádza na základe zmluvy uzavretej so zákazníkom k spracúvaniu jeho kontaktných údajov (mena, priezviska, bydliska/doručovacej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla), a to na účely vybavenia príslušnej objednávky.  

Okrem prípadov doručenia objednaného jedla zákazníkovi dochádza ku spracúvaniu osobných údajov zákazníkov len v prípade, že sa zákazník rozhodne využiť niektorý z vernostných programov alebo sa zúčastniť niektorej zo spotrebiteľských súťaží spoločnosti. V takom prípade dochádza ku spracúvaniu osobných údajov zákazníkov (spracúvané osobné údaje môžu v závislosti od konkrétnej situácie zahŕňať meno a priezvisko zákazníka, jeho bydlisko, e-mailovú adresu, dátum narodenia, telefónne číslo, platobné údaje a prípadne tiež informácie o jeho objednávkach a miestach nákupov) len na základe súhlasu zákazníka, ktorý zákazník poskytuje dobrovoľne v súlade s pravidlami príslušného vernostného programu či spotrebiteľskej súťaže. 

Osobné údaje zákazníkov sa v rámci vernostných programov spracúvajú na účely jednoduchšieho vybavovania objednávok daného zákazníka, marketingu (napr. v rámci reklamných kampaní spoločnosti, pri informovaní o nových produktoch, pri doručovaní obchodných oznámení o nich či informovaní o výhrach a iných benefitoch, ktoré náležia zákazníkovi) a ďalej na účely výskumov spokojnosti zákazníkov. V prípade spotrebiteľských súťaží sa osobné údaje spracúvajú na účely odovzdania výhry víťazom súťaže.

 

Používatelia stránok

Spoločnosť na svojich stránkach využíva súbory cookie. Súbory cookie pomáhajú rýchlejšie a efektívnejšie prehliadať internetové stránky a prispôsobujú zobrazovanie produktov a ďalšieho obsahu individuálnym záujmom a špecifickým potrebám používateľa. Súbory cookie sa využívajú na zostavovanie anonymných agregovaných štatistík, ktoré umožňujú pochopiť, akým spôsobom používatelia používajú internetové stránky a následne optimalizovať ich štruktúru a obsah, ako aj na zabezpečenie niektorých funkcií stránok a personalizáciu reklám. 

Spoločnosť používa dva typy súborov cookie – „relačné“ a „trvalé“. Relačné súbory cookie sú len dočasné a zostávajú uložené v zariadení používateľa dovtedy, kým sa neodhlási z internetovej stránky alebo nezatvorí aplikáciu (internetový prehliadač). Oproti tomu trvalé súbory cookie zostávajú v zariadení používateľa buď v období vymedzenom v parametroch daného súboru cookie, alebo kým ich používateľ sám neodstráni.

Informácie získané používaním súborov cookie sa môžu zhromažďovať len na účely sprostredkúvania a plnenia určitých používateľských funkcií. Tieto údaje sú šifrované spôsobom, ktorý neumožňuje prístup neoprávneným osobám.

Všeobecne platí, že aplikácia používaná na prehliadanie internetových stránok umožňuje vo východiskovom nastavení ukladať v zariadení používateľa súbory cookie. Tento režim sa dá zmeniť buď úplným zablokovaním súborov cookie v nastavení internetového prehliadača, alebo ich čiastočným obmedzením. Používateľ je následne informovaný vždy, keď jeho zariadenie ukladá súbory cookie. Podrobnejšie informácie o možnostiach a spôsoboch zaobchádzania so súbormi cookie sú dostupné v nastavení aplikácie (internetovom prehliadači).

Stránky zhromažďujú informácie o IP adrese používateľa (t. j. čísle, ktoré jednoznačne identifikuje sieťové rozhranie používateľa v počítačovej sieti), názve jeho domény a type jeho prehliadača a operačného systému. Účel spracúvania týchto údajov je podobný ako v prípade súborov cookie, t. j. tieto údaje slúžia spoločnosti na zostavovanie štatistík analyzujúcich využitie stránok a personalizáciu reklamy.

Ku spracúvaniu osobných údajov používateľov dochádza na základe ich súhlasu, ktorý je dobrovoľný a buď je používateľom poskytnutý pri vstupe na stránky, alebo sa v súvislosti s používaním stránok predpokladá.

 

Zamestnanci

Spoločnosť spracúva osobné údaje zamestnancov v rozsahu nutnom na plnenie svojich zákonných povinností (napr. povinnosť zrážať či odvádzať dane, viesť evidenciu na účely zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia a pod.). Zamestnanec je povinný tieto údaje spoločnosti poskytnúť; ich neposkytnutie by znamenalo porušenie právnych predpisov zo strany zamestnanca a/alebo spoločnosti a možnosť postihov zo strany príslušných štátnych orgánov.

Ak spoločnosť spracúva osobné údaje zamestnancov nad rámec plnenia svojich zákonných povinností, robí tak len so súhlasom dotknutých zamestnancov a v rámci presadenia svojich oprávnených záujmov alebo plnenia zmluvy uzavretej medzi ňou a zamestnancom, a to najmä na účely spracúvania osobných údajov v životopisoch uchádzačov o zamestnanie u spoločnosti, prípravy propagačných materiálov, vedenia profilov spoločnosti na sociálnych sieťach, evidencie využitia služobných automobilov spoločnosti, informovania o firemných podujatiach, ochrany majetku spoločnosti (najmä prostredníctvom kamerových systémov) či pri zaistení vstupu oprávnených osôb do prevádzkarní spoločnosti.

 

Poskytnutie údajov ďalším subjektom

Spoločnosť poskytuje spracúvané osobné údaje len tým partnerom, ktorí zaviedli technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov a plnia ďalšie povinnosti vyplývajúce z nariadenia GDPR. Partneri spoločnosti majú prístup k osobným údajom len v rozsahu nutnom na plnenie ich úloh. Spoločnosť tak v niektorých prípadoch poskytuje osobné údaje iným spoločnostiam zo skupiny AmRest a externým partnerom poskytujúcim spoločnosti služby súvisiace s umiestnením osobných údajov na spoločných serveroch skupiny AmRest, správou aplikácií pre vernostné programy, zabezpečovaním platieb za nákupy u spoločnosti a s vyhodnocovaním marketingových výskumov. Osobné údaje zamestnancov spoločnosti sú poskytnuté externej účtovníckej firme spracovávajúcej pre spoločnosť účtovnú, daňovú a mzdovú evidenciu a v ojedinelých prípadoch i spoločnosti zabezpečujúcej pre spoločnosť a ďalšie spoločnosti skupiny AmRest služby umožňujúce zamestnancom spoločnosti nahlasovať prípady porušenia právnych predpisov alebo neetického postupu zo strany spoločnosti, jej partnerov či ostatných zamestnancov.

Spoločnosť v žiadnom prípade neposkytuje osobné údaje ďalším osobám za úplatu.

 

Prenos osobných údajov do zahraničia

Spoločnosť môže prenášať osobné údaje do iných krajín Európskej únie a v niektorých prípadoch i do ďalších krajín (USA), bez ohľadu na to, či v prípade týchto ďalších krajín Európska komisia rozhodla alebo nerozhodla o úrovni ochrany osobných údajov zodpovedajúcej úrovni dosiahnutej v Európskej únii.

K prenosu osobných údajov iným spoločnostiam skupiny AmRest, ak je to v danom prípade nutné, dochádza na základe zmluvy, podľa ktorej sa príjemca osobných údajov zaväzuje dodržiavať vysoký štandard ochrany osobných údajov (prenos osobných údajov je založený na tzv. štandardných doložkách o ochrane osobných údajov podľa článku 46 ods. 2 písm. c) nariadenia GDPR) a/alebo k nemu dochádza na základe súhlasu osoby, ktorej osobné údaje sa prenášajú.

 

Uchovávanie údajov

Spoločnosť uchováva osobné údaje len v období potrebnom na plnenie účelu ich spracúvania podľa nižšie uvedených pravidiel:

 

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

V prípade, že spoločnosť spracúva osobné údaje svojich zákazníkov, používateľov či zamestnancov na základe ich súhlasu, dotknutá osoba má právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Môže tak urobiť prostredníctvom príslušnej aplikácie, e-mailom na adresu osobniudaje@amrest.eu či poštou. 

Ak dôjde k odvolaniu súhlasu so spracúvaním osobných údajov, poskytnuté údaje budú vymazané, okrem prípadov, keď je na základe platných právnych predpisov možné spracúvať údaje aj bez súhlasu dotknutej osoby. Odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na spracúvanie osobných údajov do chvíle, než bol súhlas odvolaný.

 

Ďalšie práva

Podľa konkrétnej situácie môže mať zákazník či zamestnanec spoločnosti alebo používateľ tiež ďalšie práva vyplývajúce z nariadenia GDPR, a to tieto:

Ø   účeloch ich spracúvania;

Ø  kategóriách dotknutých osobných údajov;

Ø  príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené;

Ø  plánovanom období uchovávania osobných údajov či kritériách použitých na stanovenie tohto obdobia;

Ø  existencii práva požadovať od spoločnosti opravu nebo výmaz osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania a/alebo práva vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov;

Ø  práve podať sťažnosť dozornému úradu;

Ø  zdroji osobných údajov, ak nie sú získané od žiadateľa;

Ø  vykonávaní automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania, a informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch pre žiadateľa;

Ø  o prenose osobných údajov do krajín mimo Európskej únie (tzv. tretích krajín) alebo medzinárodnej organizácii a o vhodných zárukách spracúvania osobných údajov poskytnutých v súvislosti s ich odovzdaním.

Zákazník či zamestnanec spoločnosti alebo používateľ stránok má ďalej právo dostať kópiu spracúvaných osobných údajov. Týmto právom však nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Ø  osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

Ø  ak bude odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracúvanie;

Ø  sú vznesené oprávnené námietky proti spracúvaniu osobných údajov;

Ø  osobné údaje boli spracúvané protiprávne;

Ø  osobné údaje musia byť vymazané na účely splnenia právnej povinnosti zaväzujúcej spoločnosť;

Ø  osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dieťaťu.

Ø  je spochybnená presnosť osobných údajov, a to na obdobie potrebné na to, aby spoločnosť mohla overiť presnosť osobných údajov;

Ø  spracúvanie osobných údajov je protiprávne, namiesto výmazu osobných údajov sa však požaduje obmedzenie ich použitia;

Ø  spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale žiadateľ ich vyžaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

Ø  bola vznesená námietka proti spracúvaniu v prípade spracúvania osobných údajov na účely oprávnených záujmov spoločnosti, kým sa neoverí, či oprávnené dôvody spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi namietajúcej osoby.

Zákazník či zamestnanec spoločnosti alebo používateľ stránky môže uplatniť svoje práva tak, že bude kontaktovať spoločnosť. Kontaktné údaje spoločnosti sú uvedené nižšie.

 

Ako nás môžete kontaktovať

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok môžete kontaktovať spoločnosť na vyššie uvedenej adrese, telefónnom čísle +420 235 013 311 alebo e-mailovej adrese osobniudaje@amrest.eu.

 

V Prahe 11. marca 2019